รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี 2563
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานวันท่ี 29-30 มิย.63 (กาญจนบุรี/ สพม.9 สุพรรณบุรี)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
102 กค 63คชจ.ในการศึกษาดูงานโครงการเขตสุจิรตวันท่ี 29-30 มย.6368,470.0068,470.00
รวม68,470.0068,470.00