รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี 2563
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชุมตามโครงการเขตสุจริตวันท่ี 8 มิย. 2563

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
102 กค 63ค่าใช้จ่ายประชุมบุคลากร สพป.นว.2 ตามโครงการเขตสุจริต8,260.008,260.00
รวม8,260.008,260.00