รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี 2563
กิจกรรม คชจ.ในการประชุมบุคลากรตามคำสั่งในโครงการเขตสุจริต วันท่ี 19 มิย.63

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
102 กค 63คชจ.ในการประชุมบุคลากรวันท่ี 19 มิย.631,050.001,050.00
รวม1,050.001,050.00