รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ ดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สพฐ. (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
กิจกรรม จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนเพื่อดำเนินการกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต 13 กลุ่ม (ร่วมกับงบประมาณระบบดูแลฃ่วยเหลือนักเรียน70,000 บาท)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
124 กพ 63จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ210,000.00210,000.00
รวม210,000.00210,000.00