รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การประชุมปฏิบัติการการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
101 กย 64ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชุมปฏิบัติการการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน (ภัทรภรณ์)2,380.000.00
รวม2,380.000.00