รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พํฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 (ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน)
กิจกรรม จัดตั้งงบประมาณไว้ครั้งท่ี 1

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
102 พย 63คชจ.เดินทางไปราชการ 20 ตค.63 2,104.002,104.00
212 พย 63คชจ.เดินทางไปราชการ สมุทรสงคราม 29-30 ตุลาคม 25637,090.007,090.00
324 พย 63คชจ.เดินทางไปราชการ วันท่ี 17 พย. จ.พิษณุโลก1,008.001,008.00
418 ธค 63คชจ.เดินทางไปราฃการ วันที่ 7-9 ธค. 25636,184.006,184.00
504 มค 64คชจ.ในการติดตามงานการเงิน บัญชีโรงเรียน 1 -29 ธ.ค. 63 (สมจิตร)4,496.004,496.00
604 มค 64คชจ.เดินทาางไปราชการ วันท่ี 22-23 ธ.ค. 63 จ.ขอนแก่น(อรสา)6,380.006,380.00
714 มค 64คชจ.ในการาติดตาม ตรวจเยี่ยม ภาคเรียนท่ี 2/256313,996.0013,996.00
803 กพ 64คชจ.ในการติดตามงานการเงิน บัญชีโรงเรียน 4 -29 ม.ค. 64 (สมจิตร)4,256.004,256.00
919 กพ 64คชจ.ในการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/256315,256.0015,256.00
1011 มีค 64คชจ.ในการติดตามงานการเงินโรงเรียน 1-26 กพ.. /8-12 มีค.64 (สมจิตร)2,704.002,704.00
1111 มีค 64คชจ.ในการเดินทางไปราชการ กทม.(สมจิตร)2,440.002,440.00
1218 มีค 64คชจ.ในการเดินทางไปราชการจ.พิษณุโลก (จีรภัทร์)1,520.001,520.00
1302 เมย 64คชจ.ไปราชการประเมินผลงานรองผอ.เขตฯ จ.อุทัยธานีวันที่ 13-14 มีค.6411,840.0011,840.00
1402 เมย 64คชจ.ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 9 แห่ง(ศน.ขวัญจิตร)752.00752.00
1502 เมย 64คชจ.ในการเดินทางไปราชการวันท่ี 19-24 มค.64 นครนายก(นิภาภรณ์)3,280.003,280.00
1627 เมย 64คชจ.ในการเดินทางไปราชการ (ค่าชดเชยน้ำมันตามระยะทาง) ในการตรวจ ติดตามการชับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล)7,360.007,360.00
1719 พค 64คชจ.ในการเดินทางไปราชการ (ค่าชดเชยน้ำมันตามระยะทาง) ในการติดต่อประสานงานกับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และ สพป.พิจิตร เขต 2 (ผอ.เขต)1,762.001,762.00
1808 กค 64คชจ.ในการเดินทางไปราชการในการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (จ.ขอนแก่น,กาฬสินธ์ุ,มหาสารคามและร้อยเอ็ด) รอง.วินิจ12,848.0012,848.00
1921 มิย 64คชจ.คณะกรรมการประเมินผอ.รร.ในการพิจารณาเงินเดือนครั้งท่ี 1(ปัทมา)16,892.0016,892.00
2005 กค 64คชจ.อบรมธุรการใหม่ (จนท.สำนักงาน)3,280.003,280.00
2121 กค 64คชจ.เดินทางไปราชการ (จีรภัทร์)1,224.000.00
2221 กค 64คชจ.ในการประชุมทีมบริหาร วันท่ี 16 ,23 มิถุนายน 2564(พัชรี)900.000.00
2313 กย 64ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานปรับปรุงสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) นายธเนศ9,600.000.00
รวม137,172.00125,448.00