รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจำ)
กิจกรรม จัดสรรเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(581400+290700)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
121 มค 64ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ตค.-ธค. 2563)290,700.00290,700.00
207 เมย 64ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค.-มี.ค.2564)290,700.00290,700.00
305 กค 64ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(เม.ย -มิ.ย.2564)290,700.00290,700.00
รวม872,100.00872,100.00