รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจำ)
กิจกรรม จัดสรรเป็นค่าตอบแทนใช้สอย (500000+150000)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
102 พย 63ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน 5 ครั้ง 4,630.004,630.00
205 พย 63ค่าใช้จ่ายในการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการแผนฯ ปี 25644,900.004,900.00
317 พย 63คชจ.ในการประชุมทีมบริหารสพป.นครสวรรค์ เขต 2 1,530.001,530.00
408 ธค 63คชจ.ในการประชุมทีมบริหาร วันท่ี 4,11,18 พย.631,320.001,320.00
501 ธค 63คชจ.ในการประชุมสรรหาผอ.กลุ่มนิเทศฯ วันท่ี 17 พย. 63900.00900.00
615 มค 64คชจ.ในการประชุมติดตามฯ วันท่ี 13-14 มค. 2564 (แม็ค)5,100.005,100.00
729 ธค 63คชจ.ในการสอบคัดเลือกผอ.กลุ่มนิเทศฯ(ปัทมา)5,600.005,600.00
829 ธค 63คชจ.ในการสอบคัดเลือกผอ.กลุ่มนิเทศฯ(ปัทมา)3,360.003,360.00
913 มค 64คชจ.ในการประชุมงบประมาณ (อรสา)2,780.002,780.00
1013 มค 64คชจ.ในการประชุมทีมบริหาร1,320.001,320.00
1129 มค 64คชจ.ในการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณวันท่ี 24 พย.63 และวันท่ี 8 ธันวาคม 25643,400.003,400.00
1205 กพ 64คชจ.ในการประชุมการเลื่อนเงินเดือน (ปัทมา)1,080.001,080.00
1319 กพ 64คชจ.ในการประชุมปรับแผนปฏิบัติการฯ และการรายงานผลผ่านระบบ EMENSCR (ยุภา)4,200.004,200.00
1423 กพ 64คชจ.ในการประชุมทีมบริหาร วันท่ี 6,13,20,27 มค.64 (พัชรี)2,100.002,100.00
1502 มีค 64คชจ.ประชุมคณะกรรมการประเมินค่าคะแนนย้ายครู วันท่ี 16 กพ.64(นงลักษณ์)2,520.002,520.00
1602 มีค 64คชจ.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาย้ายครู วันท่ี 18 กพ.2564 (นงลักษณ์)1,990.001,990.00
1708 มีค 64คชจ.ในการประชุมทีมบริหาร วันที่ 3 ,10,17,25 กพ. 2564 (ต้อง)1,800.001,800.00
1818 มีค 64คชจ.ในการประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ป้อม)1,820.001,820.00
1902 เมย 64ค่าอาหารว่างประชุมทุีมบริหารฯ วันที่ 3,10,17 มีค. 64 (ต้อง))1,350.001,350.00
2029 เมย 64คชจ.ประชุมเงินเดือน ครั้งท่ี 1 เมษายน 2564 (ปัทมา)2,470.002,470.00
2118 พค 64คชจ.ในการประชุมการเลื่อนเงินเดือน (ปัทมา)4,100.004,100.00
2216 มิย 64คชจ.ในการประชุมทีมบริหาร วันที่ 28 พ.ค. 64 (พัชรี) 1,650.001,650.00
2316 มิย 64คชจ.ในการประชุมทีมบริหาร วันที่ 9 มิ.ย. 64 (พัชรี)1,650.001,650.00
2416 มิย 64คชจ.ในการประชุมทีมบริหาร เดือน เมย (วันที่ 7,21,28) เดือน พ.ค. (วันที่5,12,19) (พัชรี) 2,700.002,700.00
2505 กค 64คชจ.ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน /ส่งผลงาน/ทำข้อตกลง (ธนพร) 3,720.003,720.00
2624 มิย 64คชจ.ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันท่ี 28 พค. 64(พัชรี)3,300.003,300.00
2724 มิย 64คชจ.ในการประชุมทีมบริหาร วันท่ี 7 ,21,28 เม.ย.และ 5,12,19 พ.ค. 642,700.002,700.00
2829 มิย 64คชจ.ในการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศวันท่ี 11 พฤษคม 2564 (อรสา)2,750.000.00
2921 กค 64คชจ.ในการประชุมคณะกรรมการเงินเดือน วันท่ี 5 กค.2564 (ปัทมา)600.000.00
3003 สค 64ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายระดับเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปารณีย์)1,260.000.00
3109 สค 64ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปารณีย์)300.000.00
3208 กค 64คชจ.ไปราชการ (รองวินิจ)12,848.000.00
3326 สค 64คชจ.ในการประชุมย้ายครู (นงลักษณ์)1,400.000.00
3414 กย 64คชจ.ในการประชุมการเลื่อนเงินเดือน (ปัทมา)390.000.00
3514 กย 64ค่าถ่ายเอกสารประชุมย้ายผู้บริหาร วันที่่ 30-31 สค. 1,3,6 กย. 64 (ปารณีย์)1,600.000.00
รวม95,138.0073,990.00