รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจำ)
กิจกรรม จัดสรรค่าสาธารณูปโภค (300,000+350,000)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
104 มค 64ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าเน็ต ค่าโทรศัพท์)( เดือน ก.ย.63 และต.ค-ธค. 63)212,448.88212,488.88
212 มีค 64ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าเน็ต ค่าโทรศัพท์)( เดือน มค.-มีค.64)200,172.03200,172.03
305 กค 64ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าเน็ต ค่าโทรศัพท์)( เดือน เม.ย-มิ.ย.64)149,023.30149,023.30
รวม561,644.21561,684.21