รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กิจกรรม จัดสรรครั้งท่ี 1 (ให้กลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่ม)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
110 มีค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ134,800.00115,160.00
รวม134,800.00115,160.00