รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)
กิจกรรม คชจ.ประชุม กตปน.เคลื่อนท่ีรร.วัดหนองปลาไหล

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
110 มีค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ12,700.000.00
รวม12,700.000.00