รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)
กิจกรรม คชจ.ดำเนินการตามโครงการฯ

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
110 มีค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ1,590.001,590.00
รวม1,590.001,590.00