รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)
กิจกรรม คชจ.ประชุมคณะ กตปน.วันท่ี 19 มค.2564

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
121 มค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ11,100.0011,100.00
รวม11,100.0011,100.00