รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กิจกรรม ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
110 มีค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ1,345.001,345.00
รวม1,345.001,345.00