รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ จัดสรรเงินประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นป.1
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียน ป.1 (RT)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
105 กพ 63คชจ.ในการดำเนินงานสอบการอ่าน นร.ชั้น ป.120,160.0020,160.00
รวม20,160.0020,160.00