รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System)
กิจกรรม คชจ.ประชุมข้าราชการครูในวันท่ี 8-9 กพ.2564

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
110 มีค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ22,260.0022,260.00
รวม22,260.0022,260.00