รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System)
กิจกรรม คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ วันท่ี 30 ธค.2563

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
121 มค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ2,520.002,520.00
รวม2,520.002,520.00