รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (o-net) ป.6 และ ม.3 งวดที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการสอบ o-net ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 30 มค.- 4 ก.พ. 2563)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
122 มค 63คชจ.ดำเนินการสอบ O-net ชั้น ป.6 และม .3 ปี 2562112,045.00112,045.00
รวม112,045.00112,045.00