รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดัชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ป.6 และ ม.3 งวดที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม คชจ.ในการจัดสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ม.3

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
105 กพ 63คชจ.ดำเนินการสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6และ ม.3203,815.00203,815.00
รวม203,815.00203,815.00