รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 (ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน)
กิจกรรม งบบริหารจัดการเร่งด่วน (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2+ครั้งท่ี 3)(328,730+459,330=788,060+75060)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
128 ตค 62ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันท่ี 29.30 เชียงใหม่ (รองจัน)5,020.005,020.00
230 ตค 62ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันที่ 17-18 ต.ค. 62 จ.เชียงใหม่ (ปรีชา)6,560.006,560.00
301 พย 62ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันท่ี 6-8 พฤศจิกายน จ.ตราด (รองจัน)8,530.008,530.00
401 พย 62คชจ.อบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโดยใช้โปรแกรม EBBM ปี 2564 (ตระกูล)26,590.0026,590.00
512 พย 62ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันท่ี 23 พ.ย. 62 จ.พิษณุโลก (รุจิรา) 1,824.001,824.00
619 พย 62ค่าใช้จ่ายการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนท่ี 2/2562 วันท่ี 4-8 พ.ย. 2562 (เปิ้ล)10,762.0010,762.00
722 พย 62ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 29 พ.ย. 62 (ธเนศ)1,000.001,000.00
813 ธค 62ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันที่ 6 ธันวาคม จ.สุโทัย(อุทัย.)1,736.001,736.00
917 ธค 62ค่าใช้จ่ายไปงานศิลปหัตถกรรม 21-22 ธันวาคม 2562 (รองจัน)3,960.003,960.00
1019 ธค 62ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการดำเนินงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุโรงเรียน ระหว่างวันท่ี 12 ธค.-27 ธค. 62 (สมจิตร)2,128.002,128.00
1103 ธค 62ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันที่ 19-23 ธค. 62 จ.สุโขทัย(อุทัย)10,752.0010,752.00
1205 กพ 63ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบการเงินฯของโรงเรียนในสังกัด 2 มค-31 มค 2563 (สมจิตร)1,712.001,712.00
1306 มค 63ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันท่ี 4 มกราคม 2563 จ. เชียงใหม่ (ศน.เม)4,024.004,024.00
1423 มค 63ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางของ สพฐ. (ธเนศ)4,800.004,800.00
1523 มค 63ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายจันทบูรณ์ เขตการ ประชุม ผอ.เขต 28-29 ม.ค.634,920.004,920.00
1612 กพ 63คชจ.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา(ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ) ธนพร1,200.001,200.00
1707 กพ 63คชจ.ในการเดินทางไปราชการ วันท่ี 24-25 กพ.2563 กรมบัญชีกลาง กทม. (พรพรรณ/นฤมล)4,860.004,860.00
1819 กพ 63ค่าใช้จ่ายไปราชการ ท่ี รร.บ้านสวนรีสอร์ท จ.นครวสวรรค์ วันท่ี่ 18 กพ.63 (พินิจ)320.00320.00
1903 มีค 63ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 จ.สุโขทัย (ธนพร)1,620.001,620.00
2027 มีค 63ค่าใช้จ่ายในการประเมินการเงินโรงเรียนฯ วันที่ 24-26 ก.พ. 2563 (สมจิตร)1,048.001,048.00
2116 มีค 63ค่าใช้จ่ายไปราฃการตรวจสอบการเงินบัญชีฯ (สมจิตร)4,720.004,720.00
2222 เมย 63จัดสรรให้กับโรงเรียนวัดสระแก้วและบ้านหนองบอนใต้ (ซ่อมแซม)40,000.0040,000.00
2325 มิย 63จัดสรรให้โรงเรียนบ้านปางชัย(ประสบภัยธรรมชาติ)10,000.0010,000.00
2401 มิย 63ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาฯ21,600.0021,600.00
2517 กพ 63จัดสรรให้รร.อนุบาลลาดยาวระบบไฟฟ้า(ได้รับคืนจาก สพฐ.50,000 บาท)4,930.584,930.58
2601 มิย 63ค่าวัสดุในการอบรมตาามโครงการจัดตั้งงบประมาาณ7,500.007,500.00
2708 มิย 63ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/25631,080.001,080.00
2808 มิย 63ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราฃการจ.พิษณุโลกวันท่ี 1 มิย. 63 (จีรภัทร์)1,360.001,360.00
2908 มิย 63ค่าปฏิบัติงานนอกเวลากลุ่มบริหารงานบุคคลในการสอบคัดเลือกนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นท่ีในวันท่ี 6 มิถุนายน 25632,940.002,940.00
3001 กค 63คชจ.ในการเดินทางตรวจบัญชีการเงินและพัสดุรร. ครั้งที่ 2 วันท่ี 28พค.26 มิย.633,664.003,664.00
3102 กค 63ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมและเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วันท่ี 18-29 พค.6314,374.0014,374.00
3208 กค 63ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีดินบ้านพักครูอ.บรรพตพิสัย (การเงิน)22,405.0022,405.00
3309 กค 63คชจ.ในการประชุมผอ.สพป.ทั่วประเทศ (รองจัน)3,290.003,290.00
3416 กค 63คชจ.ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน1/2563(22-24 มิย.63)11,936.0011,936.00
3520 กค 63คชจ.เดินทางตรวจสอบการดำเนินงานการเงิน บัญชี โรงเรียน 16-17 กค.63(สมจิตร)688.00688.00
3622 กค 63คชจ.เดินทางเพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งผอ.เขต วันท่ี 31 กค.-1 สค.633,710.003,710.00
3731 กค 63คชจ.คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching)แก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 36 ราย27,896.0027,896.00
3831 กค 63คชจ.คณะกรรมการวิทยากรพี่เลี้ยงชุดท่ี 1 วันท่ี 19 พย.62-29 มค.637,368.007,368.00
3928 สค 63คชจ.ในการประชุมผู้บริหาร(บรรจุครู)1,110.000.00
4011 สค 63คชจ.ไปราชการสอบคัดเลือกผอ.เขต วันท่ี 14-15 สค.25634,250.004,250.00
4119 สค 63คชจ.งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 69 (จัดสรรให้รร.ที่ไปรวมแข่งขัน จำนวน 70 รร.) จากยอด300,000 ในโครงการ 220,000 บาท80,000.0080,000.00
4219 สค 63คชจ.เดินทางไปราชการ 13.15 สค. เชียงราย (ตติยา)5,260.005,260.00
4303 กย 63คชจ.ในการต้อนรับคณะติดตามฯวันท่ี 20 สค. 632,800.000.00
4403 กย 63คชจ.ในการอบรบหลักสูตรด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ วันท่ี 13-17 กันยายน 25632,500.000.00
4509 กย 63คชจ.ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน1,540.000.00
4609 กย 63คชจ.ในการไปราชการ(ศึกษาดูงานผู้บริหาร)1,600.000.00
4709 กย 63คชจ.ในการจัดกิจกรรมโครงกาารน้อมนำ ยุทธท่ี1 ตามแผนปี 63 (ศน.ขวัญจิตร)12,750.000.00
4809 กย 63คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมน้อนนำฯในแผนปี 36 กลยุทธ์ท่ี 1(ศน.ขวัญจิตร)420.000.00
4910 กย 63โครงการนำเสนอผลงาน วันท่ี 16 กย.6315,000.000.00
5010 กย 63คชจ.ในการเดินทางไปราชการ17,726.000.00
5115 กย 63คชจ.ในการเดินทางไปราชการสมาคมศึกษานิเทศก์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25639,032.000.00
5217 กย 63คชจ.ในการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ 1 กันยายน 25631,540.000.00
รวม448,355.58382,337.58