รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน(งบประจำ)
กิจกรรม ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 1+ครั้งที่2+ ครั้งท่ี 3)(321,270+290,670+424,940=1,036,634)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
104 กพ 63ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ไตรมาส 1-2 (ตค.62-มค.63)371,980.00371,980.00
228 พค 63ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ไตรมาาส 2-3 (กพ.-เม.ย.63)277,054.00277,054.00
317 สค 63ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (พ.ค.-มิย.)193,800.00193,800.00
รวม842,834.00842,834.00