รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
กิจกรรม คชจ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 50 คน วันท่ี 14 ธค. 63

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
121 มค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ1,230.001,230.00
รวม1,230.001,230.00