รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน(งบประจำ)
กิจกรรม ค่าใช้สอยและวัสดุ (ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2+ครั้งท่ี 3)(100,000+250,000+400,000 =750,000)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
128 ตค 62ค่าใช้จ่ายประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการปี 2562 วันท่ี 24 ต.ค. 2562(นฤพน) 4,200.004,200.00
226 พย 62ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการซักซ้อมแนวทางการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นฤพน)1,980.001,980.00
304 กพ 63ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าจัดทำ พรบ.รถยนต์ราชการ ไตรมาส 1-2 (ตค.62-มค.63)70,021.0070,021.00
404 กพ 63ค่าจัดทำแบบพิมพ์บัตรข้าราชการ ไตรมาส1-2(ตค.62-มค.63)6,420.006,420.00
504 กพ 63ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไตรมาส1-2 (ตค.62-มค.63)55,435.2055,435.20
606 มค 63คชจ.ในการประชุม คกก.ประเมินการย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน (1260+210)(มาวินี)1,470.001,470.00
726 กพ 63ค่าจัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมวันครู ปี 2563 5 เล่ม(กฤษณาพร)2,000.000.00
810 มีค 63ค่าใช้จ่ายในการประุชมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู ปี 2563 วันท่ี 24 กพ.63 (นงลักษณ์)990.00990.00
910 มีค 63ค่าใช้จ่ายในการประชุม คกก.ประเมินการย้ายข้าราชการครู วันท่ี 19 กพ.63 (นงลักษณ์)1,820.001,820.00
1003 เมย 63คชจ.ในการฃุมการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้ิวัดตามแผนฯ900.00900.00
1128 พค 63ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน 6 ครั้ง (ปัทมา)5,740.000.00
1228 พค 63ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าจัดทำ พรบ.รถราชการ กล่องพัสดุ หมึก ไตรมาส 2-3 (กพ.พค.63)62,227.0062,227.00
1328 พค 63ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ไตรมาส1-3 (ตค.62-พค.63)34,305.0034,305.00
1428 พค 63ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ42,121.6042,121.60
1528 พค 63ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์43,810.0043,810.00
1628 พค 63ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไตรมาส2-3 (กพ.-พค.63)39,344.0039,344.00
1728 พค 63ค่าจัดทำป้ายไวนิล4,825.004,825.00
1805 มิย 63ค่าใช้จ่ายในการประชุมคระกรรมการพิจาณณางบประมาณปี 2563 (อรสา)910.000.00
1917 สค 63คชจ.ในการประชุม วัสดุ ค่าซ่อมฯ น้ำมัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าหมึก373,088.40373,088.40
2003 กย 63ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (นายเอกลาภ จูอี้)2,800.000.00
2110 กย 63คชจ.ในการประชุม วันท่ี 17 กย. 63 (ปารณีย์)3,080.000.00
2210 กย 63คชจ.ในการประชุมเงินเดือน 8 กันยายน 63 (ปัทมา)360.000.00
รวม757,847.20742,957.20