รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
กิจกรรม คชจ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ประชุมคณะทำงานวันท่ี 4 ธค. 63

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
121 มค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ2,100.002,100.00
รวม2,100.002,100.00