รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดารจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายภาค
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบปลายปีการศึกษา

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
114 กพ 63ค่าใช่้จ่ายในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ12,240.0012,240.00
รวม12,240.0012,240.00