รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน(งบประจำ)
กิจกรรม ค่าสาธารณูปโภค (ครั้งที่ 1+ ครั้งที่2+ครั้งท่ี 3) (225,000+500,000+100,000 =825,000)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
104 กพ 63ค่าไฟฟ้า ไตรมาส 1-2 (ต.ค.62-มค.63)224,484.25224,484.25
228 พค 63ค่าไฟฟ้าไตรมาส 2-3 (ก.พ.-พ.ค.63)234,148.25234,148.25
317 สค 63ค่าไฟฟ้า พ.ค-มิย.158,442.87158,442.87
รวม617,075.37617,075.37