รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การรับนักเรียน ปี 2563
กิจกรรม ดำเนินการรับนักเรียนตามนโยบาย ปีการศึกษา 2563(ค่ากระดาษ จัดทำป้าย ค่าวัสดุ)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
124 กพ 63ค่่วัสดุ อุปกรณ์ในการรับนักเรียนตามนโยบาย ปีการศึกษา 256310,000.0010,000.00
รวม10,000.0010,000.00