รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน
กิจกรรม จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดค่ายลูกเลือ 13 กลุ่ม

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
124 กพ 63จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนในการจัดค่ายลูกเสือ42,000.0042,000.00
รวม42,000.0042,000.00