รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ รร.คุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันท่ี 13-21 กพ. 63 และประชุมคณะกรรมการในวันที่ 13 กพ. 63 และวันที่ 3 มีค. 63

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
112 กพ 63ค่าใช้จ่ายดำเนินการติดตาม ตรงจสอบ และนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันท่ี 13,17-28, กพ./3 มีค.25635,024.005,024.00
รวม5,024.005,024.00