รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การจัดสรรสำหรับจัดทำใบงาน ชั้นป.1-6 ชั้นป.1-ป.6 ปีการศึกษา 1/2564
กิจกรรม จัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 32 โรงเรียน

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64จัดสรรให้รร..ขนาดเล็ก 32 โรง76,300.0076,300.00
รวม76,300.0076,300.00