รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 จ.น่าน)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
124 กพ 63ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม จ.น่าน12,800.0012,800.00
รวม12,800.0012,800.00