รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)
กิจกรรม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
107 กพ 63ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.10,800.009,800.00
รวม10,800.009,800.00