รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม คชจ.ในการประชุม

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
102 มีค 63คชจ.ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา10,088.0010,088.00
รวม10,088.0010,088.00