รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 7 ก.พ. 63)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
104 กพ 63คชจ.ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา4,800.004,800.00
รวม4,800.004,800.00