รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 3 ม.ค. 62)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
104 กพ 63ค่าใช้จ่ายประชุมบุคลากร สพป.นว.2 8,960.008,960.00
รวม8,960.008,960.00