รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพเด็กในศตวรรษที่ 21 เพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
กิจกรรม การประกวด Best Practice นวัตกรรมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
116 กย 64ค่าใช้จ่ายในการประชุมการประกวด Best Practice นวัตกรรมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยฯ (รัชญา)980.000.00
รวม980.000.00