รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ จัดสรรค่าเดินทางไปอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ cm
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรบหลักสูตรให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฯ

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
111 กพ 63คชจ.เดินทางไปอบรมฯ 22-26 มค. 2563 พิษณุโลก1,584.001,584.00
รวม1,584.001,584.00