รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายประชุมบุคลากร สพป.นว.เขต2 (วันที่ 7 ต.ค. 62)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
107 ตค 62ค่าใช้จ่ายประชุมบุคลากร สพป.นว.2 6,710.006,710.00
รวม6,710.006,710.00