รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก) รร.อนุบาลลาดยาว รร.บ้ารศาลเจ้าไก่ต่อ รร.อนุบาลชุมตาบง และรร.อนุบาลบรรพตพิสัย (ค่าสถานที่ 4500 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ และจัดชุดข้อสอบ 30,220 บาท ค่าพาหนะ 680 บาท)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
105 กพ 63คชจ.ในการดำเนินการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ35,400.0035,400.00
รวม35,400.0035,400.00