รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
กิจกรรม คชจ.ในการประชุมคระกรรมการสรุปผลการนิเทศ

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
120 พค 63คชจ.ในการปชุมสรุปผลการนิเทศฯ1,820.001,820.00
รวม1,820.001,820.00