รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามฯ (ภาคเรียนที่ 2/2562) ครั้งที่ 2

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
126 มีค 63คชจ.ในการนิเทศติดตามภาคเรียนท่ี2/2562 ระหว่าง ธค.62-มค.635,520.005,520.00
รวม5,520.005,520.00