รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
กิจกรรม คชจ.ดำเนินการตามโครงการในวันท่ี 25-27 พย.2563(เงินยืม+ค่าวัสดุ)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
121 มค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ40,716.0040,716.00
รวม40,716.0040,716.00