รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ จัดสรรงบประมาณโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
กิจกรรม จัดสรรให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองตางู และโรงเรียนบ้านวังชุมพร โรงเรียนๆละ 5,000 บาท

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
104 กพ 63จัดสรรให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2 โรงเรียน10,000.0010,000.00
รวม10,000.0010,000.00