รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามฯ (ภาคเรียนที่ 2/2562) ครั้งที่ 1

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
112 มีค 63ค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศ ติดตามภาคเรียนท่ี 2/256220,440.0020,440.00
รวม20,440.0020,440.00