รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ปี 2564
กิจกรรม ประกวด คัดเลือกการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2564

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
124 สค 64ค่าใช้จ่ายในการประกวด คัดเลือกการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย3,980.000.00
รวม3,980.000.00