รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
105 กพ 63คชจ.เดินทางไปอบรมตรวจสอบภายใน2,100.002,100.00
รวม2,100.002,100.00