รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ
กิจกรรม ดำเนินการตามโครงการ อบรมข้าราชการครู ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 (รวมค่าวัสดุ 14,200+1,828)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
121 มค 64คชจ.ดำเนินการตามโครงการ16,028.0016,028.00
รวม16,028.0016,028.00