รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กิจกรรม จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 จำนวน 107,870.- (จากงบประมาณตามโครงการ 590,000)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
109 มค 63จัดสรรงปม.โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปี 2563 ครั้งท่ี 1107,780.00107,780.00
รวม107,780.00107,780.00