รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม เพื่อรับรางวัล IQA AWARD
กิจกรรม ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาฯ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 9 คน ๆละ 400 บาท 1 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 120 บาท) ค่าวัสดุ 880 บาท คงเหลือ 400 บาท

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
105 กพ 63คชจ.ในการประเมินสถานศึกษา3,720.003,720.00
รวม3,720.003,720.00