รายการขออนุมัติ/เบิกใช้เงินโครงการ
โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษษาา ต่อยอด ตาามแนวพระราชดำริเศรษบกิจพอเพียงด้วย "โคกหนองนา แห่งนำ่ใจและความหวัง"
กิจกรรม คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ วันท่ี 26-27 เม.ย.2564 เชียงใหม่ 4 คน (ขวัญจิตร)

ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินอนุมัติจำนวนเงินเบิกใช้
130 กค 64คชจ.เดินทางไปราชการ 26-27 เม.ย. 2564 จำนวน 4 คน8,368.008,368.00
รวม8,368.008,368.00